Sosiaalialan palvelut

Sosiaalialan palvelut

1. Ammatillinen tukihenkilötoiminta
2. Neuropsykiatrinen valmennus

1. Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Metodin tukihenkilöinä toimivat sekä koulutetut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset että Metodin itse kouluttamat tukihenkilöt. Ammatillisilla tukihenkilöillä on peruskoulutuksen lisäksi työkokemusta lasten, nuorten, tai perheiden parissa tehtävästä työstä. Mietimme erikseen ja yksilöllisesti jokaisen tuettavan kohdalla, kuka vapaana olevista tukihenkilöistä sopisi tälle parhaiten, niin koulutuksensa kuin taustansakin takia.

Pääasiallisia tukihenkilötoiminnan ostajia ovat tällä hetkellä Turun alueen kunnat, jotka ostavat palvelun lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä. Myös muilla toimijoilla on mahdollisuus ostaa palvelua omille asiakasryhmilleen.

Tukihenkilötoiminta on ammatillista työtä, jota palvelun ostajalla on mahdollisuus valvoa jatkuvasti. Tämä tapahtuu muun muassa seuraavien käytäntöjemme avulla:

1) Tukihenkilötoiminnasta tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa sovitaan selvästi niin palvelun ostajan kuin tuottajankin oikeudet ja velvoitteet. Käytännössä sopimus solmitaan yleensä vähintään joko kevät- tai syyskaudeksi kerrallaan. Molempien sopijaosapuolten on mahdollista irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa ensimmäisen toimintakuukauden aikana.

2) Tukihenkilötoiminnan alussa pidetään palaveri, jossa yhdessä sosiaalitoimen / palvelun ostajan kanssa mietitään tuettavalle yksilöllinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan tuettavan lähtötilanne, tavoitteet tukihenkilötoiminnalle ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

3) Palvelun ostaja saa kuukausittain kirjallisen väliraportin toiminnasta. Näin työn etenemisen ja tavoitteisiin pääsyn seuranta on mahdollista lähes reaaliajassa.

4) Edellä mainittujen peruskäytäntöjen lisäksi tukihenkilö on tarpeen mukaan yhteydessä palvelun ostajaan, joko puhelimitse tai sähköpostitse. Näin pyritään takaamaan, että palvelun ostaja ja tarjoaja ovat jatkuvasti tietoisia tuettavan tilanteesta ja pystyvät turvaamaan mahdollisimman saumattoman yhteistyön tuettavan hyväksi.

5) Tukihenkilö osallistuu tarvittaessa tuettavansa erilaisiin palavereihin ja verkostotoimintaan

Tukihenkilötoiminnassa tapaamisia on pääsääntöisesti yksi/viikko. Tapaamisten kesto vaihtelee tunnista muutamaan tuntiin kerrallaan. Tapaamisten luonne ja sisältö vaihtelevat tuettavan tarpeista ja tavoitteista, sekä tapaamiskerran toiminnasta riippuen. Tukihenkilötyön tavoitteet voivat painottua esimerkiksi opiskelun tukemiseen ja työpaikan löytymiseen, tai oman elämän hallinnan sekä sosiaalisten taitojen, itsetunnon ja turvallisten aikuis- ja ikätoverisuhteiden oppimiseen ja vahvistamiseen. Monien tuettavien kohdalla ongelmia on ilmennyt myös yhteiskunnan sääntöjen ja lain noudattamisen kanssa. Käytännössä työ on tuettavasta riippuen joko ennaltaehkäisevää tai korjaavaa sosiaalista työtä. Perustapaamisten lisäksi tukihenkilö osallistuu usein esim. koulun tai psykiatrisen tutkimus-/kuntoutusyksikön kokouksiin ja muihin verkostotapaamisiin. Yhteisiä tapaamisia järjestetään säännöllisesti palvelun ostajan, tukihenkilön, tuettavan ja mahdollisuuksien mukaan hänen huoltajiensa kesken.

Yksilöllinen ja tavoitteellinen tukihenkilötoiminta vaatii onnistuakseen toimivan kokonaisuuden. Metodin työntekijät omaavat vankan ammattitaidon lisäksi kyvyn sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja toimia niissä niiden vaatimalla tavalla. Meille on tärkeää, että työntekijämme pitävät työstään, heillä on aito halu auttaa ja tukea tuettaviaan rakentamaan itselleen hyvä ja kokonaisvaltaisesti toimiva tulevaisuus.

Ammatillinen osaaminen on työn peruspilari, mutta vasta taito mukautua erilaisiin tilanteisiin, taito tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen, positiivinen asenne, sekä usko työn onnistumiseen, muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa työn tavoitteiden toteutumisen.


Neuropsykiatrinen valmennus

1) Valmennuksesta tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa sovitaan selvästi niin palvelun ostajan kuin tuottajankin oikeudet ja velvoitteet. Molempien sopijaosapuolten on mahdollista irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa ensimmäisen toimintakuukauden aikana. Tämän jälkeen irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi.

2) Valmennuksen alussa pidetään palaveri, jossa yhdessä palvelun ostajan kanssa mietitään valmennettavalle yksilöllinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan valmennettavan lähtötilanne, tavoitteet valmennukselle ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

3) Palvelun ostaja saa kuukausittain kirjallisen väliraportin toiminnasta. Näin työn etenemisen ja tavoitteisiin pääsyn seuranta on mahdollista lähes reaaliajassa.

4) Edellä mainittujen peruskäytäntöjen lisäksi valmentaja on tarpeen mukaan yhteydessä palvelun ostajaan, joko puhelimitse tai sähköpostitse. Näin pyritään takaamaan, että palvelun ostaja ja tarjoaja ovat jatkuvasti tietoisia valmennettavan tilanteesta ja pystyvät turvaamaan mahdollisimman saumattoman yhteistyön hänen hyväkseen.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tapaamisia on yleensä yksi-kaksi/viikko. Tapaamisten kesto vaihtelee tunnista muutamaan tuntiin kerrallaan, maksimissaan yhden tapaamisen kesto on kaksi ja puoli tuntia. Tapaamisten sisältö vaihtelee ja määräytyy yksilöllisesti, sekä kertaluonteisesti, valmennettavan tarpeista ja tavoitteista riippuen. Valmentaja ja valmennettava toteuttavat yhdessä, mahdollisuuksien rajoissa, sekä tapaamisten suunnittelun että toteutuksen. Tarkoituksena on ohjata valmennettava keksimään, oppimaan ja osaamaan, ei pelkästään tehdä hänen puolestaan. Valmennuksen tavoitteet voivat painottua esimerkiksi opiskelun tukemiseen, yksin asumisessa onnistumiseen, tai työpaikan löytymiseen. Usein tavoitteet ovat kuitenkin laajempia, ja ne painottuvat tukemaan koko valmennettavan omaa elämänhallintaa ja toiminnanohjausta, sekä sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistamista.

Perustapaamisten lisäksi valmentaja toimii valmennettavan ympärillä olevassa verkostossa, osallistuen ja usein myös luoden erilaisia verkototapaamisia. Yksilöllinen ja tavoitteellinen valmennus vaatii onnistuakseen toimivan asiakassuhteen, joka perustuu luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Metodin työntekijät omaavat vankan ammattitaidon lisäksi kyvyn sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja toimia niissä niiden vaatimalla tavalla. Metodille on tärkeää, että sen työntekijät pitävät työstään, ja heillä on aito halu auttaa valmennettaviaan.

Ammatillinen osaaminen on työn peruspilari, mutta vasta taito mukautua erilaisiin tilanteisiin, taito tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen, positiivinen asenne, sekä usko työn onnistumiseen, muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa työn tavoitteiden toteutumisen.


Sosiaalialan palvelujen vastaava

Toni Kataja
puh.0400-578743
toni.kataja [at] metodi.fi